Studia licencjackie

Lingwistyka dla biznesu

WSTĘP

Lingwistyka dla biznesu (L4B) to nowy kierunek studiów licencjackich prowadzony na Uniwersytecie Łódzkim od 2013 w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studia prowadzone są na Wydziale Filologicznym we współpracy z Wydziałem Zarządzania oraz trzema firmami Infosys, Hewlett Packard oraz Fujitsu. Studia mają charakter interdyscyplinarny i łączą przedmioty lingwistyczne z przedmiotami z obszaru zarządzania. Ogromny nacisk położony jest na kształcenie języków obcych, zwłaszcza w kontekstach specjalistycznych. Absolwenci lingwistyki dla biznesu kończą studia ze znajomością przynajmniej dwóch języków obcych: języka angielskiego oraz drugiego wybranego języka (np. niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, słoweńskiego czy też chorwackiego). 

KADRA

Zajęcia na lingwistyce dla biznesu prowadzą doświadczeni wykładowcy Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Zarządzania. Zajęcia z warsztatów biznesowych prowadzą praktycy – pracownicy partnerów biznesowych.

dr hab. prof. UŁ Stanisław Goźdź-Roszkowski: Koordynator kierunku z ramienia Wydziału Filologicznego oraz kierownik studiów niestacjonarnych

dr Joanna Stępień-Andrzejewska:  Koordynator kierunku z ramienia Wydziału Zarządzania UŁ

dr hab. Jacek Makowski: Koordynator języka niemieckiego

dr Andrzej Napieralski: Koordynator języka francuskiego

dr Joanna Ciesielka: Koordynator języka włoskiego

dr Ivan Petrov: Koordynator języka słoweńskiego i chorwackiego

mgr Ewa Swenderska: Koordynator języka hiszpańskiego

PARTNERZY

Fujitsu, Infosys

KONTAKT

Uniwersytet Łódzki - Wydział Filologiczny
90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173
tel. +42 6645221/0  (sekretariat Instytutu Anglistyki)
e-mail: gozdz.roszkowski@gmail.com

PLAN ZAJĘĆ

Plan zajęć na rok akademicki 2016/17 - pobierz

PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci realizują 450 godzin praktyk w firmach partnerskich lub innych po II roku studiów w okresie wakacyjnych lub/oraz w semestrze 5.

PROGRAM STUDIÓW

Przedmioty językoznawcze 

Nauka o komunikacji, Podstawy lingwistyki stosowanej, Języki specjalistyczne: wstęp, Pragmatyka językowa, Komunikacja interkulturowa,

Przedmioty z zakresu zarządzania

Rozwój umiejętności profesjonalnych, Podstawy zarządzania, Wprowadzenie do rachunkowości i finansów, Wybrane aspekty prowadzenia biznesu, Zarządzanie projektami, Praktyczne problemy zarządzania

Kształcenie językowe

Język angielski (J1): Praktyczna Nauka Języka Angielskiego, Business English, Język prawa (Business Law)

Drugi język obcy (J2): Praktyczna Nauka Języka Obcego, Języki fachowe (HR i finanse, logistyka, IT), Kultura współczesna kraju, Tłumaczenia specjalistyczne

Warszaty biznesowe

Warsztaty biznesowe 1 (j. polski), Warsztaty biznesowe 2 (j. angielski)

Seminarium dyplomowe 

Seminarium dyplomowe w formie projektów (projekt licencjacki)

OPIS KIERUNKU

Relacje uczelni z otoczeniem społecznym i gospodarczym stają się coraz istotniejszym aspektem działania szkolnictwa wyższego. Obok tradycyjnych zadań uniwersytetu, kształcenia i badań naukowych, pojawia się tzw. „trzecia misja” uczelni wyższej, obejmująca relacje z sektorem przedsiębiorstw, sektorem publicznym oraz pozarządowym, innymi słowy otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Celem współpracy Uczelni z Pracodawcami jest wymiana doświadczeń i zacieśnianie współpracy z przedsiębiorcami i pracodawcami, którzy mogą współtworzyć programy dydaktyczne, prowadzić zajęcia i warsztaty, organizować staże lub zgłaszać problemy badawcze do opracowania w ramach prac dyplomowych, jak również współtworzyć innowacyjne nowe kierunki studiów będące odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy, takie jak „Lingwistyka dla Biznesu (L4B)”. Studia na kierunku „L4B” oferowane przez Uniwersytet Łódzki łączą wyżej wymienioną tradycję z nowoczesnością oraz potrzebami współczesnego rynku pracy. Takie założenia legły u podstaw tworzenia nowego kierunku studiów Lingwistyka dla Biznesu prowadzonego przez Wydział Filologiczny oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z firmami Hewlett Packard oraz Infosys.

Studia na kierunku „L4B” oferowane przez Uniwersytet Łódzki mają charakter interdyscyplinarny i należą do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych oraz nauk ekonomicznych. Połączenie tych dwóch obszarów nauk zostało uznane za warunek niezbędny dla prawidłowego przygotowania studentów do pracy we współczesnym międzynarodowym środowisku korporacyjnym. Istotą założeń programowych studiów jest nacisk na uzyskanie rzetelnej kompetencji językowej z dwóch języków obcych na poziomie powyżej B2 zgodnie z normami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), w tym również odmian specjalistycznych tych języków, połączonej z umiejętnościami i oczekiwaniami szczególnie pożądanymi przez współczesnego pracodawcę. Prace dyplomowe mają mieć charakter praktyczny i będą pisane na tematy formułowane w porozumieniu z firmami, np. w formie projektów rozwiązujących problemy praktyczne.

Wzorce krajowe i międzynarodowe: program kierunku był konsultowany z partnerami biznesowymi (firmami Hewlett Packard oraz Infosys) współprowadzącymi studia w zakresie prowadzenia warsztatów oraz praktyk zawodowych. Współpraca z firmami (od roku akademickiego 2015/2016 również firmą Fujitsu) przewiduje regularne spotkania celem monitorowania przebiegu studiów i wprowadzania ewentualnych modyfikacji pod kątem dopasowania do potrzeb rynku pracy. Kierunek lingwistyka dla biznesu oferuje studentom możliwość wyjazdów na studia do innych państw UE oraz na praktyki w ramach programu Erasmus+.

Poziom: I (licencjackie), 6 semestrów

Profil: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne (z)

Zasadnicze cele kształcenia

  • Wykształcenie umiejętności językowych do poziomu B2+ w zakresie wybranego języka obcego;
  • Wykształcenie umiejętności praktycznego posługiwania się językami specjalistycznymi (fachowymi, biznesowymi) w zakresie języka angielskiego oraz wybranego języka obcego;
  • Kształcenie i rozwijanie podstawowych umiejętności społecznych: komunikowania się, pracy w grupie, negocjacji w warunkach organizacji wielokulturowych;
  • Wykształcenie umiejętności posługiwania się wybranymi narzędziami technologii informatycznych stosowanych we współczesnych organizacjach.
  • Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami w warunkach gospodarki rynkowej;

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Analiza zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy: program studiów „lingwistyka dla biznesu” był konsultowany i układany we współpracy z partnerami biznesowymi, firmami Hewlett Packard oraz Infosys. Podlega też stałemu monitorowaniu, między innymi dzięki regularnym spotkaniom z przedstawicielami firm oraz ankietowaniu studentów. Kierunek powstał w 2013 i nie doczekał się jeszcze własnych absolwentów. Na ostateczny kształt programowy studiów miał  więc w dużym stopniu wpływ model biznesowy określany skrótowo BPO. Skrót ten oznacza Business Process Outsourcing (BPO) czyli centra outsourcingu procesów biznesowych. Firmy działające w tym sektorze zorientowane są na klientów zewnętrznych, działających w różnych krajach, przejmując od nich realizację procesów np. w obszarze księgowości.

Kadra naukowo-dydaktyczna kierunku prowadzi regularne badania lokalnego i krajowego rynku pracy pod kątem dopasowania oferty edukacyjnej. Wynika z nich, iż na przestrzeni ostatnich 10 lat sektor tzw. nowoczesnych usług biznesowych (np. BPO) odnotowuje bardzo dynamiczny rozwój. Podczas gdy do 2004 roku włącznie na terenie Polski powstało 91 centrów usług (z kapitałem zagranicznym), to już w 2007 roku funkcjonowało ich ponad 200, w 2010 już 300, zaś w roku 2012 ponad 400. Obecnie według raportu Związku Liderów Usług Biznesowych (Association of Business Service Leaders [ABSL]) w Polsce działa już ponad 470 tego typu podmiotów (stan z 30.04.2014, por. ABSL 2014 : 14). Liczba pracowników centrów usług biznesowych z kapitałem zagranicznym zwiększyła się w porównaniu z początkiem 2012 r. o ponad 50%, z 83.000 do 128.000 osób. Jak podaje ABSL, przeciętny roczny wzrost zatrudnienia w skali kraju od początku 2009 r. kształtował się na poziomie około 15.000 rocznie, tym samym według ostrożnego scenariusza prognozowane zatrudnienie pod koniec 2015 r. w zagranicznych centrach usług biznesowych w Polsce może wynieść nawet 150.000 osób (por. ABSL 2014 : 7). Istotną kwestią mającą wpływ na kształt oraz treści programu nauczania kierunku L4B jest różnorodność sektora nowoczesnych usług biznesowych. W okresie od 2010 do 2014 w znacznej części analizowanych przez ABSL centrów (87%) miało miejsce rozszerzenie zakresu świadczonych usług, zaś w 92% centrów nastąpił wzrost stopnia zaawansowania obsługiwanych procesów. 81% podmiotów zadeklarowało rozszerzenie zakresu działalności na przestrzeni najbliższych dwóch lat (za ABSL 2014 : 18). Analizując strukturę zatrudnienia centrów usług biznesowych pod względem obsługiwanych procesów zdecydowanie wyróżniają się usługi z zakresu IT (29%) oraz usługi finansowe i księgowe (Finance and Accounting [F&A]) (22%), jak również tzw. usługi sektora BIFS (bankowość, ubezpieczenia i usługi finansowe – Banking, Insurance, Financial Services [BIFS]) (14%), a także szeroko rozumiana obsługa klienta (Customer Operations) (8%) oraz zarządzenie zasobami ludzkimi (HR processes) (5%) (por. ABSL 2014 : 18).

Podsumowując, analiza rynku pracy przeprowadzona przez Wydział Filologiczny wykazuje zgodność zakładanych efektów kształcenia dla kierunku lingwistyka dla biznesu z potrzebami rynku pracy.

Jednocześnie, program nauczania  został opracowany w taki sposób aby absolwentowi kierunku „lingwistyka dla biznesu” zapewnić zatrudnienie w firmach spoza branży BPO, dzięki unikalnemu połączeniu kształcenia obejmującego zarówno  wiedzę językoznawczą, zarządzanie (problematykę biznesu), praktyczne umiejętności biznesowe, ale również wysoki poziom kompetencji w zakresie dwóch języków obcych, w tym języków specjalistycznych.

Absolwent kierunku może więc znaleźć pracę jako pracownik administracyjny, biurowy w następujących działach firm: personalnym, logistycznym, obsługi klienta, organizacji i zrządzania w firmach o charakterze międzynarodowych, zróżnicowanych kulturowo.

Absolwent studiów licencjackich może kontynuować kształcenie na studiach magisterskich, których rekrutacja i wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte na I stopniu lingwistyki dla biznesu. Może także kontynuować kształcenie na studiach magisterskich w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego, w szczególności w krajach niemieckojęzycznych, romańskich i anglojęzycznych. Dla absolwenta I stopnia lingwistyki dla biznesu otwarte są studia podyplomowe i kursy dokształcające w UŁ i innych uczelniach, uzupełniające jego wykształcenie. Od roku akademickiego 2016/17 możliwa jest kontynuacja studiów na poziomie magisterskim w ramach specjalności "Lingwistyka dla biznesu" w ramach istniejących kierunków filologicznych: filologii germańskiej, filologii romańskiej oraz filologii włoskiej UŁ.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1+; Dla specjalności z innymi językami: znajomość drugiego języka nie jest wymagana. Podstawowa umiejętność obsługi komputera (MS Word).

Zasady rekrutacji z limitem na kolejny rok akademicki 2016/2017

Zasady przyjęć na L4B / studia stacjonarne
Limit 60: 3 grupy językowe. Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się 40 kandydatów

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka

 

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka

W roku 2015/16 uruchomione będą grupy z językami: niemieckim, francuskim, hiszpańskim (francuski, hiszpański od podstaw). Limity grup językowych: 20-25 studentów w każdej grupie językowej. Zapisy do grup językowych po ogłoszeniu wyników rekrutacji, zgodnie z życzeniami studentów, ale w razie większej liczby kandydatów na któryś język w kolejności rankingu przyjęć. Jeżeli zgłosi się 40-50 kandydatów uruchomione zostaną grupy z językami francuskim i niemieckim.

Zasady przyjęć na L4B / studia niestacjonarne
Limit 60: 3 grupy językowe. Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się 25 kandydatów

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka, język polski

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka, język polski 

W roku 2016/17 uruchomione będą grupy z językami: niemieckim, francuskim, hiszpańskim (od podstaw). Limity grup językowych: 20-25 studentów w każdej grupie językowej. Zapisy do grup językowych po ogłoszeniu wyników rekrutacji, zgodnie z życzeniami studentów, ale w razie większej liczby kandydatów na któryś język w kolejności rankingu przyjęć. Jeżeli zgłosi się 30-50 kandydatów uruchomione zostaną grupy z językami francuskim i niemieckim. Jeżeli zgłosi się do 30 kandydatów zostanie uruchomiona grupa z niemieckim.
W roku 2015/16: grupy z językami: niemieckim, francuskim, hiszpańskim
W roku 2016/17: grupy z językami: niemieckim, francuskim, chorwackim (w zależności od możliwości wydziału)
W roku 2017/18: grupy z językami: niemieckim, francuskim, włoskim

Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia:

  • Obszar wiedzy: humanistyczny, dziedzina nauki i sztuki: humanistyczna, dyscypliny: językoznawstwo – ok. 80% treści programu studiów odnosi się do tej dziedziny nauki
  • Obszar wiedzy: społeczny; dziedzina nauk: ekonomicznych, dyscyplina: nauki o zarządzaniu – ok. 20% treści programowych odności się do tej dziedziny nauki

Przyporządkowanie do obszaru kształcenia: humanistyczny i społeczny

Program kształcenia kierunku lingwistyka dla biznesu odpowiada misji i strategii Uniwersytetu Łódzkiego: dzięki ofercie kształcenia, odzwierciedlającej potrzeby rynku pracy program kładzie nacisk na model kształcenia łączący dydaktykę z praktyką. Ważnym celem kierunku jest rozwój kompetencji interkulturowych, które są warunkiem dobrej współpracy międzynarodowej na wszystkich płaszczyznach życia. Istotą programu kształcenia na kierunku lingwistyka dla biznesu jest możliwość wyboru specjalności językowej oraz różnych przedmiotów wolnego wyboru, pozwalających na rozszerzanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności. Odpowiada to założeniom strategii UŁ, która podkreśla potrzebę współpracy z otoczeniem gospodarczym i społecznym, poprzez zwiększanie elastyczności programów nauczania oraz na umiędzynarodowienie studiów.

Różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych na uczelni: program kształcenia na kierunku „Lingwistyka dla biznesu” stanowi unikalne połączenie przedmiotów o charakterze lingwistycznym z zajęciami biznesowymi. W odróżnieniu od innych programów prowadzonych na Wydziale Filologicznym, studia mają zasadniczo profil praktyczny kładąc nacisk na utrzymanie wysokiej kompetencji w zakresie języka angielskiego, oraz jednoczesne rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie dodatkowego języka obcego w kontekście specjalistycznej komunikacji biznesowej. Wyjątkowość tego kierunku polega na współpracy z Wydziałem Zarządzania UŁ oraz na prowadzeniu części zajęć przez praktyków, pracowników firm będących potencjalnymi pracodawcami absolwentów. W odróżnieniu od innych kierunków neofilologicznych prowadzonych przez Wydział Filologiczny, osiągną kompetencje w zakresie takich dziedzin jak np. komunikacja, podstawy organizacji i zarządzania czy narzędzia informatyczne w zarządzaniu.

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSJK) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz na Wydziale Zarządzania opiera się na wielopłaszczyznowym monitoringu oferowanych programów kształcenia oraz na semestralnym ankietowaniu studentów. Od roku 2011/2012 tworzone na Wydziałach programy kształcenia są konsultowane z Wydziałowymi Komisjami d.s. Jakości Kształcenia, które zobowiązane są do dokumentowania i popularyzowania dobrych praktyk. Programy kształcenia powinny zostać przedyskutowane ze studentami, o ile to możliwe, już w stadium planowania. WKJK rekomendują (z ewentualnymi propozycjami poprawek) program kształcenia Dziekanowi, a Dziekan przedstawia go do akceptacji Radzie Wydziału. Po akceptacji programu przez Radę Wydziału, zajmuje się nim Efekty kształcenia kierunku lingwistyka dla biznesu są weryfikowane przez radę pracodawców. Na obu Wydziałach powołane są Rady Biznesu, które opiniują (WZ) będą opiniowały (WF) program studiów.


Aktualności

Supported by

Galeria zdjęć

Uniwersytet Łódzki 2016 © All rights reserved.

...
...
...